Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Szyldyemaliowane.pl, dostępny pod adresem internetowym szyldyemaliowane.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Ihnatowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGS Agnieszka Ihnatowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL5211526960 REGON 011987259.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu        internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na    odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2018r.

 

§ 2

Definicje

 1      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGS      Agnieszka Ihnatowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności    Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,             NIP      PL5211526960, REGON 011987259.

1      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

2      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym szyldyemaliowane.pl

4      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

6      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10   Koszyk ? element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1      Adres Sprzedawcy: Projektowana 13, Łazy 05-552 Magdalenka

2      Adres e-mail Sprzedawcy: ags@szyldy.com.pl

3      Numer telefonu Sprzedawcy: 22 757 75 65

4      Numer fax Sprzedawcy 22 486 34 01

5      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Mbank 85 1140 2004 0000 3802 5452 6247

6      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

     Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

     zamówień na Produkty, niezbędne są:

a      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu IE, Opera lub Firefox,

b      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c      włączona obsługa plików cookies,,

d      zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

 

1       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, e-mail, adres wysyłki, telefon kontaktowy.

2      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

      W celu złożenia Zamówienia należy:

1      zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Do koszyka? (lub równoznaczny). W przypadku produktów o zmiennych parametrach, należy zaznaczyć wybrane parametry takie jak treść, rodzaj czcionki, kolor tła i motywów.

3      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5      kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę?/kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę? oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łazy, Projektowana 13

1      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a      Płatność przy odbiorze

b      Płatność za pobraniem

c      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d      Płatności elektroniczne

e      Płatność kartą płatniczą.

3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3      W przypadku wyboru przez Klienta:

a      płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c      płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

1      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2      A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia

wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

1      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie

7.gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, jeśli klient nie zaznaczył inaczej.

 

8.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W przypadku gdy klient wyrazi potrzebę dostarczenia zamówienia poza granice Polski, warunki dostawy ulegają zmianie i uzgadniane są indywidualnie.

9.

 

10.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości email, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prosimy jednak o przemyślane zakupy gdyż wiele z naszych produktów wykonywanych jest na specjalne zamówienie i na pewnym etapie produkcji zmiany nie są możliwe.

2      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4      W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8      Skutki odstąpienia od Umowy:

a      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w      zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e      w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j       o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo   do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie opisu podanego przez Klienta oraz oceny technicznej produktu, na podstawie której Sprzedawca stwierdza przyczynę wystąpienia wady.

i    3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym                   Regulaminie adresy Sprzedawcy.

14. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

25. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

36. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych poprzez stronę naszego

2sklepu internetowego, uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma AGS Agnieszka Ihnatowicz z siedzibą w Łazach przy ul. Projektowanej 13, kod

3pocztowy 05-552. Dane osobowe zbieramy w celu wykonania umowy sprzedaży naszych

4produktów. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu,

5i są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail,

6NIP. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i

7wykonania umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. W określonych

8sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również współpracujące z nami,

9zaufane firmy zapewniające nam usługi kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne,

10informatyczne, wyłącznie zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań oraz firmy

11prowadzącej dla nas usługi księgowe. Pani/Pana dane będą przetwarzane z zachowaniem najwyższej staranności nie dłużej niż wynika to z obowiązujących nas terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów. Proszę pamiętać, że w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: ags@szyldy.com.pl

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.